LỊCH SIÊU ĐẠI

CÁC LOẠI BLOC LỊCH:

Lốc đại đặc biệt (Size 16x24cm)      ….. 250.000 đ

Lốc siêu đại (Size: 20x30cm)          …….300.000 đ

Lốc cực đại (Size: 25x35cm)          …….400.000 đ

Lốc siêu cực đại (Size: 30x41cm)  …….550.000 đ

Lốc siêu cực đại đặc biệt (Size: 38×43 cm)  …….750.000 đ và 770.000 đ